czwartek, 13 września 2012

Rozporządzenie o egzaminowaniu już opublikowane

Opublikowano rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

Rozporządzenie to określa:
  1. szczegółowe wymagania w stosunku do jednostek przeprowadzających egzaminy państwowe dotyczące wyposażenia, warunków lokalowych oraz placu manewrowego;
  2. szczegółowy program kursu kwalifikacyjnego;
  3. ramowy program 3-dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów;
  4. warunki i tryb: przeprowadzania egzaminu państwowego oraz wzory stosowanych dokumentów; przeprowadzania kursu kwalifikacyjnego oraz wzory stosowanych dokumentów; postępowania z dokumentami dotyczącymi osób przystępujących do egzaminu państwowego oraz prowadzenia dokumentacji przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego;
  5. szczegółowe warunki i zakres egzaminu, o którym mowa w art. 58 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
  6. wzór i sposób nadawania numeru ewidencyjnego egzaminatora;
  7. wzór legitymacji i pieczęci imiennej egzaminatora.
Rozporządzenie do pobrania tutaj.
Nauka jazdy w Zamościu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz